Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Φαρμ. Τεχνολογία 2


www.farmath.blogspot.com

Τις διαφάνειες του μαθήματος μπορείτε να τις βρείτε εδώ(2012)

Special Thanks to Hara Litou

Τι γνωρίζετε για την επικάλυψη των δισκίων με συμπίεση ? ε?

Αυτή η μέθοδος απαιτεί από τα υλικά να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες όπως πολύ καλές ρεολογικές ιδιότητες, καλή συμπιεστότητα και επαρκή συνεκτικότητα.
Δεν χρειάζεται να αλλαχθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων υλικών. Σε περιπτώσεις που η φαρμακευτική ουσία είναι 25% και πάνω πρέπει και αυτή να τηρεί τα άνω χαρακτηριστικά των εκδόχων.
Πλεονεκτήματα: Οικονομία με την ελάττωση των διαδικασιών, μηχανήματα, ενέργεια, κόστος.             
                          Αυξημένη διαλυτότητα λόγω έλλειψης συσσωμάτων.
                          Αποφυγή αύξησης θερμοκρασίας, υγρασίας.
                          Καλύτερη ομοιομορφία βάρους.
Μειονεκτήματα: Κόστος των εκδόχων υψηλό.
                         Ανομοιογενής κατανομή του φαρμάκου σε περιπτώσεις με  μικρή
                         συγκέντρωση.

Αναφέρατε δύο τουλάχιστον τεχνικές ή χαρακτηριστικά τροποποίησης του ρυθμού διάλυσης. (78,79,80)

α) Υγρό διάλυσης: Πρέπει να είναι σε επάρκεια για να αποφύγουμε τον κορεσμό από την
                            φαρμακευτική ουσία. Αν το φάρ
μακο διαλύεται στο στομάχι θα πρέπει να έχει
                            pΗ γύρω στο 1.2. Αν είναι δυσδιάλυτο στο νερό, βάζουμε επιφανειοδραστικές 
                            ουσίες (τα γαστρικά υγρά έχουν φυσιολογικές τέτοιες).
β) Ιξώδες: Υψηλό ιξώδες εμποδίζει τη διαλυτότητα.
γ)  pH: Οι περισσότερες ουσίες είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες και επηρεάζονται από το pH.
δ)  Θερμοκρασία υγρού: Το υγρό διάλυσης πρέπει να είναι στους 37 + 0.5 βαθμούς.
ε)  Ανάδευση: Ισχυρή ανάδευση μεγαλώνει την διαλυτότητα.
ζ)  Επιφάνεια στερεού.

Τι γνωρίζετε για τη σταθερότητα των αρωματικών υδάτων? (φύλλα 14-15)

Η αστάθειά τους μπορεί να οφείλεται στην πλημμελή εναποθήκευση και συντήρηση τους και στις χαρακτηριστικές ιδιότητες των συστατικών τους. Αναπτύσσουν μούχλα τα προερχόμενα από απόσταξη με υδρατμούς. Γίνεται μικρή έως και καθόλου χρήση συντηρητικών. Παρουσία θερμότητας και φωτός αλλοιώνεται η οσμή τους. Πτώση θερμοκρασίας δημιουργεί θολότητα (τα διαλυμένα συστατικά αποχωρίζονται). Όταν χρησιμοποιούνται σαν εξωτερική φάση φαρμακοτεχνικών διασπορών παρατηρείται σημαντική απώλεια αρωματικών ουσιών λόγω προσρόφησης. Ο πιο σημαντικός λόγος όμως είναι η αυτοξείδωση. Αντιδράσεις αυτοξείδωσης γίνονται με τη βοήθεια του Ο και των μεταλλικών ιόντων Fe και Ca. (Π.χ. στο ύδωρ χλωροφορμίου: CH Cl3 + ½ O2 φως_ CO Cl2 + HCl (φωσγένιο = δηλητηριώδες). Γενικά πρέπει να φυλάσσονται σε σκοτεινά, σκουρόχρωμα δοχεία καλά κλεισμένα σε θερμοκρασία δωματίου. Το πολύ ένα χρόνο.


Αναφέρατε τις θεωρίες – μηχανισμούς της βιοπροσκόλλησης.

α) Θεωρία διαβροχής: Ανάμεσα του βιοπροσκολλητικού υλικού και της βιολογικής επιφάνειας
                                  πρέπει να υπάρχει στενή επαφή. Σημαντικό ρόλος η παρουσία υγρού που
                                  δημιουργεί και ισχυροποιεί τους δεσμούς.
β) Ηλεκτρονική θεωρία: Το βιοπροσκολλητικό υλικό και η μυκίνη φέρουν διαφορετικά φορτία.
                                     Έτσι δημιουργούνται ελκτικές δυνάμεις στην ενδοεπιφάνεια με  
                                     αποτέλεσμα την συγκόλληση.
γ) Θεωρία προσρόφησης: Η προσκόλληση του βιοπροσκολλητικού οφείλεται σε δυνάμεις:
                                      Van Der Vaals, δεσμών υδρογόνου και συγγενών δυνάμεων.
δ) θεωρία διαχύσεως: Δημιουργία δεσμών λόγω αλληλεπίδρασης – διείσδυσης των αλυσίδων
                                  πολυμερούς και μυκίνης σε αρκετό βάθος.
ε) Μηχανική θεωρία: Ευνοείται από τραχιές και ανώμαλες επιφάνειες.
Γενικά η βιοπροσκόλληση οφείλεται συνήθως σε έναν συνδυασμό των παραπάνω.

Τι γνωρίζετε για τα υποκατάστατα ζελατίνης? (σελ. 144)

Μέχρι στιγμής μόνο ένα υλικό  η methylcellulose έχει βρεθεί να διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν παρουσία βακτηριδίων αλλά μειονεκτούν στην in vivo αποσάρθρωση και διάλυση. Έχουν προταθεί και άλλα υλικά αλλά το κόστος τους για τον έλεγχο in vivo είναι μεγάλο.

Διαβροχή/Διαλυτότητα (σελ. 81)

Το οτι ένα υλικό έχει μεγάλη διαβροχή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και μεγάλη διάλυση. Μεγάλο ρόλο  έχει η διαθέσιμη επιφάνεια και η γωνία επαφής. Μικρή γωνία επαφής = μεγάλη διαβροχή. Χρησιμοποιούμε επιφανειοδραστικές ουσίες που διευκολύνουν τη διαβροχή ελαττώνοντας την γωνία επαφής. Επιταχύνουν και την διαδικασία θρυμματισμού, ελαττώνουν και την επιφανειακή τάση γύρω από τα σωματίδια του φαρμάκου.

Μαγνητικά ρυθμιζόμενα πεδία (σελ.167)

Τα συστήματα αυτά κατασκευάζονται με την ενσωμάτωση μαγνητικών σφαιριδίων και της δραστικής ουσίας μέσα στη μάζα ελαστικών πολυμερών. Με επίδραση ταλαντούμενου μαγνητικού πεδίου το σύστημα χάνει την συνοχή του και αποδεσμεύει μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου. Η διακοπή του πεδίου ελαττώνει την αποδέσμευση ή και την περιορίζει. Παράδειγμα με insulin εμφυτεύματα σε ασθενείς. Παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθμούς αποδέσμευσης:
1)    χαρακτηριστικά μαγνητικού πεδίου, 2) μηχανικές ιδιότητες υλικού μήτρας. Αυξάνεται όταν αυξάνεται το πεδίο και όταν ελαττώνεται ο συντελεστής ελαστικότητας του πολυμερούς της μήτρας.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επικάλυψης με υμένιο? Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαθέτουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται? (σελ.95)

Τα πλεονεκτήματα είναι: 1)Περιορισμένη αύξηση βάρους 2-3%  2) Σημαντική μείωση των σταδίων παραγωγής (περιορισμός κόστους) 3) Σημαντική μείωση χρόνου παραγωγής 4)Καλύτερη ομοιομορφία δισκίων 5) Μεγαλύτερη αντοχή και αδιαβροχοποίηση 6) Αυξημένη προστασία από το φως 7) Αναγραφή στοιχείων εύκολα.0
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πολυμερή, τα χαρακτηριστικά τους: 1)Διαλυτά σε συνθήκες pH γαστρεντερικού 2)Διαλυτά ή να σχηματίζουν κολλοειδές εναιώρημα με τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται 3) Ικανά να σχηματίζουν συνεχές υμένιο 4)Σταθερά σε συνθήκες περιβάλλοντος 5)Μη τοξικά 6)Ανθεκτικά στη διάσπαση.

Ελαττώματα επικάλυψης (σελ 105)

1)    Picking – Αποκόλληση: Οφείλεται στην προσκόλληση τμημάτων της επιφάνειας μεταξύ των δισκίων.
2)   Peeling – Ξεφλούδισμα: Τμήμα της επιφάνειας αποκολλάται κατά την ξήρανση.
3)   Bridging – Γεφύρωμα: Εμφανίζεται συνήθως σε δισκία που φέρουν μονόγραμμα. Προσθήκη πλαστικοποιητών συντελεί στον περιορισμό του.
4)   Roughness – Τραχύτητα επιφάνειας: Οφείλεται σε ανομοιόμορφη εναποθέτηση της επικάλυψης.
5)   Molting – Ανομοιομορφία χρώματος: Οφείλεται στην ανομοιόμορφη κατανομή του διαλύτη ή πλαστικοποιητή.

Τεχνική δισκιοποίησης

Πριν τη δισκιοποίηση έχουν προηγηθεί: η ζύγιση, ανάμειξη των εκδόχων με φαρμακευτική ουσία, κοκκιοποίηση, προσθήκη λιπαντικού, μεταφορά του μείγματος στη μηχανή. Παρασκευή δισκίων μετά από συμπίεση.
Δυο ειδών μηχανές: Με ένα ζεύγος εμβόλων (έκκεντρες όχι στη χρήση πια)
Με πολλά ζεύγη εμβόλων (περιστροφικές)
Κοινά χαρακτηριστικά: α)Χοάνη τροφοδοσίας β)Πέδιλο τροφοδοσίας-μεταφοράς γ)Μήτρες που καθορίζουν το μέγεθος-σχήμα-βάρος δισκίου δ)Εμβολα συμπίεσης
Διαδικασία συμπίεσης: α)Το πέδιλο καλύπτει κοιλότητα που σχηματίζουν η μήτρα και τα έμβολα και γεμίζει με το υλικό β)Το άνω έμβολο συμπιέζει γ)Η άνοδος του κάτω εμβόλου ωθεί το δισκίο εκτός μήτρας δ)Το πέδιλο επανέρχεται διώχνει το δισκίο. Το κάτω έμβολο επαναυποχωρεί.
Το υλικό πρέπει να έχει κατάλληλες ρεολογικές ιδιότητες και συμπιεστότητα. Ακανόνιστο σχήμα, μικροί κόκκοι δεν βοηθούν στη ρεολογία.
Δυνάμεις που εξασκούνται: α)Δύναμη άνω εμβόλου β)Δύναμη κάτω εμβόλου γ)Οριζόντια και κάθετη αντίσταση μήτρας δ)Δύναμη επαναφοράς κάτω εμβόλου (εξαγωγής).

Τι γνωρίζετε για τις ασυμβασίες που εμφανίζονται κατά τη μορφοποίηση. Αναφέρατε τρεις κατηγορίες τέτοιων αλληλεπιδράσεων.

Τα προβλήματα συνήθως προκύπτουν από ακατάλληλους συνδυασμούς δραστικών φαρμάκων και εκδόχων. Η παρατήρηση αυτών των προβλημάτων μας οδήγησε σε αναλυτικές μεθόδους και συσκευές με την βοήθεια αυτών γίνεται πιο εύκολος ο έλεγχος. Οι πιο συνήθεις αλληλεπιδράσεις: Αλληλεπίδραση φορτίων: Τα έκδοχα με την διάλυση τους στο νερό ή στο γαστρικό να απελευθερώσουν ιόντα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την δραστική.
Αλληλεπίδραση με χαρακτηριστικές ομάδες που διαθέτουν υδρογόνο: Η PVP (πολυβινυλοπυροζιδόνη) αντιδρά με τέτοιες ομάδες. Συχνή σε υδάτινα διαλύματα.
Αλληλεπίδραση με Lactose: Εμφανίζει αλληλεπιδράσεις με πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αμίνες (Eluxetine). Φυσικές αλληλεπιδράσεις: Επιδράσεις μεταξύ εκδόχων – δραστικών που αλλάζουν το ρυθμό διάλυσης και η βιοδιαθεσιμότητα. Επίδραση pH: Από υπολείμματα εκδόχων που αλλάζουν το pH και προκαλούν υδρολυτικές διασπάσεις.

Υπερτερεί ή όχι η κοκκοποίηση με ψεκασμό της απλής υγρής κοκκοποίησης? Αιτιολογήστε.

Αν και η απλή κοκκοποίηση χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλά παρασκευαστήρια, έχει  μειονεκτήματα έναντι της με ψεκασμό κοκκοποίησης γιατί μεγάλο ακόμα ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας, που κρίνει πότε σταματά την ανάμειξη του συνδετικού υλικού. Προσπάθειες με τον υπολογισμό του έργου για τον υπολογισμό του τέλους ανάμιξης έχουν γίνει. Πολλή διαβροχή δημιουργεί σκληρούς κόκκους, λίγη, πολύ μαλακούς που θρυμματίζονται. Η υγρή με ψεκασμό κοκκοποίηση γίνεται σε κλειστό σύστημα το οποίο είναι θετικό. Προβλήματα έχει και αυτή η μέθοδος τα οποία όμως διορθώνονται πιο εύκολα. Αυξομειώσεις και φράξιμο του ψεκαζομένου υγρού, ο ρυθμός του οποίου μαζί με τη θερμοκρασία και ροή του αέρα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Δημιουργείται επίσης μεγάλος κονιορτός από διαφυγή σωματιδίων, που διορθώνεται με τοποθέτηση φίλτρων και απομόνωση του χώρου. Επίσης υπάρχει κίνδυνος έκρηξης που αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση αντιεκρηκτικών μηχανισμών.


Τι γνωρίζετε για την πλήρωση καψουλών με μηχανές που λειτουργούν με δοσομετρικό σωλήνα?

Αυτοματοποιημένες συσκευές με χρήση εμβόλων συμπιέζουν την σκόνη και δημιουργούν μαλακά συσσωματώματα (plugs), τα οποία τοποθετούν στην κάψουλα. Υπάρχουν δύο ειδών: Δοσομετρικό σωλήνα και δοσομετρικό δίσκο. Μηχανές με δοσομετρικό σωλήνα: Αποτελούνται από έναν μετακινούμενο δοσομετρικό σωλήνα που εσωτερικά έχει ένα έμβολο. Ο σωλήνας βυθίζεται στη μάζα της κόνεως, το έμβολο πιέζει ελαφρά (προσυμπίεση) και μετά κανονικά (συμπίεση) σχηματίζοντας τα slugs. Στη συνέχεια το σύστημα κινείται και τοποθετεί το συσσωμάτωμα (slugs) μέσα στην κάψουλα. Η κόνις θα πρέπει να έχει πολύ καλές ρεολογικές ιδιότητες καθώς και καλή συμπιεστικότητα, πυκνότητα και ομοιομορφία βάρους. Μηχανές με δοσομετρικό δίσκο: Αποτελείται από έναν δίσκο που στα άκρα του υπάρχουν οπές. Ο δίσκος περιστρέφεται και σταματά σε καθορισμένες θέσεις όπου στα ανοίγματά του εισέρχονται έμβολα (μικρά) και ωθούν μια μικροποσότητα κόνεως. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρές μήτρες-συσσωματώματα. Αυτό γίνεται συνήθως όσα είναι τα έμβολα (5) και μετά μεταφέρεται το συσσωμάτωμα στην κάψουλα.

Αναφέρατε 3 τουλάχιστον θεωρίες-μηχανισμούς βιοπροσκόλησης.

Θεωρία Διαβροχής (δημιουργία δεσμών μορίων), θεωρία Ηλεκτρονική, θεωρία Προσρόφησης (δυνάμεις Van Der Vaals, δεσμός υδρογόνου…) θεωρία Μηχανική (κλείδωμα επιφανειών).

Τι γνωρίζετε για τα ευφυή συστήματα αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών. Ποιο κατά τη γνώμη σας εμφανίζει καλύτερες προοπτικές και γιατί.

Είναι πρωτοποριακά συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκου. Η ιδέα είναι ότι οι τρεις συντελεστές (συγκέντρωση φαρμάκου, φαρμακολογικό αποτέλεσμα, χρόνος) ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι δημιουργήθηκαν συστήματα αποδέσμευσης φαρμάκων με σταθερό ρυθμό (Insulin, αντιαρρυθμικά φάρμακα, νιτρικών για στηθάγχη). Ορισμένες ασθένειες επιδεικνύουν  μια κιρκαδική περιστασιακή εξάρτηση έντονη εναλλαγή δηλαδή στο ρυθμό των βιολογικών λειτουργιών ανά 24 ώρες. Έτσι αποδέσμευση δύναται να βελτιωθεί με παλμική ή αυτορυθμιζόμενη αποδέσμευση. Τα ρυθμιζόμενα αυτά συστήματα αποδέσμευσης αποδεσμεύουν φάρμακα ανάλογα με κάποιο ορισμένο ερέθισμα πχ μαγνητικά πεδία , pH , κάποια παρουσία και συγκέντρωση ενζύμου, θερμότητα. Χωρίζονται σε κλειστά και ανοιχτά συστήματα. Τα ανοιχτά συστήματα η πληροφορία – ερέθισμα δεν απελευθερώνει αυτόματα το φάρμακο (εξωτερικά ρυθμιζόμενα). Τα κλειστά συστήματα αυτορυθμίζονται αυτόματα.Τι γνωρίζετε για τα αραιωτικά που χρησιμοποιούνται σε κάψουλες?

Τα αραιωτικά είναι απαραίτητα για την αύξηση της μάζας του υλικού της μορφοποίησης. Αυτά συνήθως είναι: starch, lactose, dicalsium phosphate αλλά συχνά και τροποποιημένες μορφές αυτών. Μελέτες έδειξαν ότι η διάλυση μιας δυσδιάλυτης ουσίας αυξήθηκε σημαντικά όταν η συγκέντρωση της lactose ήταν 50% αλλά έπεσε πολύ όταν αυτό το ποσοστό ανέβηκε στο 80%. Αυτό συνέβαινε γιατί η διαλυμένη lactose(80%) εμπόδιζε την διάλυση του φαρμάκου που γινόταν σε δεύτερη φάση. Η επίδραση στη βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου από το αραιωτικό επισημάνθηκε όταν παρατηρήθηκε αύξηση της τοξικότητας σε ένα φάρμακο όταν του άλλαξε ο παραγωγός το αραιωτικό σε lactose, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητα κατά πολύ.

Τι γνωρίζετε για το κύριο κάλυμμα κατά την επικάλυψη με ζάχαρη?

Δημιουργείται με διαδοχική εναπόθεση του διαλύματος επικάλυψης και ξηρών κόνεων. Το διάλυμα δρα σαν συνδετικό μέσο και συνιστάται από: σιρόπι, ζελατίνη ή αραβικό κόμμι. Οι κόνεις που χρησιμοποιούνται σαν υλικά επιπάσεως περιλαμβάνουν starch, caolin ξηρή ζάχαρη. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια που επαναλαμβάνονται 3-4 φορές. 1) Προστίθεται το σιρόπι (διάλυμα) και καλύπτει τον πυρήνα ομοιόμορφα με μια ξηρή αλλά κολλώδη επιφάνεια. 2) Στη συνέχεια ακολουθεί η εναπόθεση (πασπάλισμα) με την κόνη. Τυχόν υγρασία απομακρύνεται με εξαερισμό. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία τραχιάς επιφάνειας διότι προκαλεί πρόβλημα και δύσκολα διορθώνεται. Η τελική αύξηση του βάρους των δισκίων φτάνει το 50% με 80%.

Συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης με βάση ιοανταλλακτικές  ρητίνες.

Οι ιοανταλλακτικές ρητίνες είναι αδιάλυτα πολυμερή που διαθέτουν ιοντικές ομάδες συνδεδεμένες πλευρικά στο μόριό τους και χρησιμοποιούνται σαν φορείς φαρμάκων, σχηματίζονται σύμπλοκα μεταξύ ρητίνης και φαρμάκου. Τα σουλφωνικά οξέα είναι κατάλληλα για την επιβράδυνση της αποδέσμευσης φαρμάκων με βασικό χαρακτήρα. Η αποδέσμευση γίνεται μέσα σε 8-10 ώρες στο γαστρεντερικό σύστημα.
Ρητίνη - Φάρμακο + Χ—›Ρητίνη - Χ  + Φάρμακο
Η χρήση αυτών των ρητινών περιορίζεται σε φάρμακα που ιονίζονται και μπορούν να συνδεθούν με ρητίνες και έχουν μικρές δόσεις. Διότι οι ρητίνες έχουν περιορισμένη συνδετική ικανότητα.

Ποιες ουσίες θεωρούνται ακατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης και γιατί?

1) Σύντομη ή μεγάλη διάρκεια ζωής 2) Μεγάλες δόσεις 3) Στενός θεραπευτικός δείκτης 4)Περιορισμένη απορρόφηση 5)Υψηλή ή περιορισμένη διαλυτότητα 6)Μη επαρκής σταθερότητα.


 


Σχηματισμός συστημάτων διασποράς

Σχηματίζονται όταν μία ή περισσότερες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες διασπείρονται (ενσωματώνονται)  εντός ενός αδρανούς φορέα. Είτε με 1) διάλυση και των δύο συστατικών εντός κατάλληλου διαλύτη, 2) σύντηξη αυτών 3) συνδυασμό και των δύο (μόνο μέχρι 50 mg).
Η επιλογή  του σταθερού φορέα είναι σημαντική γιατί ανάλογα με την διαλυτότητά του θα επιταχύνει ή θα επιβραδύνει τη διάλυση του φαρμάκου. Το αίτιο που αυξάνεται η διαλυτότητα του φαρμάκου είναι ότι με αυτή τη μέθοδο από την κρυσταλλική του μορφή μετατρέπεται σε μια άλλη άμορφη κατάσταση η οποία διαλύεται ταχύτερα.

Ποια κατάλληλα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν τα βιοπροσκολλητικά υλικά?

1)    Μοριακό βάρος: Αύξηση του ΜΒ αυξάνει την προσκολλητική  ικανότητα μέχρι ενός σημείου. Αύξηση του μήκους της πολυμερικής αλύσου ή η ύπαρξη παράπλευρων αλυσίδων βοηθά.
2)   Κατάλληλες χαρακτηριστικές ομάδες: Φαινολικές, ή αλοιφατικές ομάδες –OH, -COOH, βοηθούν στη διαβροχή και μεγιστοποιούν την προσκόλληση.
3)   Ύπαρξη κατάλληλου φορτίου: Τα ανιοτικά πολυμερή με –COOH, -OH προσκολλούνται καλύτερα.
4)   Ευκαμψία του Μορίου του πολυμερούς: Η ευκαμψία βοηθά στην προσκόλληση.

Τι γνωρίζετε για τον συντελεστή ρυθμού διάλυσης?

Η παράμετρος αυτή ορίζεται σαν η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη του ρυθμού διάλυσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα t και εκφράζεται σαν  το ποσοστό της επιφάνειας του παραλληλόγραμμου το οποίο ορίζεται από το 100% της διάλυσης της φαρμακευτικής ουσίας για το ίδιο χρονικό διάστημα. Πλεονεκτήματα:1) μία μόνο παράμετρο, 2)μπορεί να συσχετιθεί με in vivo στοιχεία.


Ποια είναι η σύνθεση του περιβλήματος στις μαλακές κάψουλες?

Όπως και στις σκληρές κάψουλες έτσι και στις μαλακές είναι από ζελατίνη. Περιέχουν ωστόσο και πλαστικοποιητές (20-40%) όπως glucerin, sorbitol και ενισχυτικά αυτών όπως manitol. Άλλα συστατικά του περιβλήματος είναι βαφές, παράγοντες αδιαφάνειας, συντηρητικά, αρωματικές ουσίες. Η αναλογία ξηρού πλαστικοποιητή και ζελατίνης καθορίζει τη σκληρότητα. 0.3-1 σκληρή, 1-1.8 μαλακιά. Βασική συνταγή  1 μέρος ζελατίνης, 1 μέρος νερό, 0.4 έως 0.6 πλαστικοποιητή.

Τι γνωρίζετε για την επίδραση του ηλιακού φωτός σε φαρμακευτικά προϊόντα και τη δοκιμασία που χρησιμοποιείται?

Η επίδραση του ηλιακού φωτός προκαλεί σοβαρές αλλοιώσεις σε ορισμένα προϊόντα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξετάσουμε αυτή τη φθορά υπό συνθήκες φωτισμού όπως του φαρμακείου. Αυτό γίνεται επιταχύνοντας την διαδικασία  (για να μην περιμένουμε 3 χρόνια). Η διαδικασία επιταχύνεται όχι με μεγαλύτερη ενέργεια UV ακτινοβολίας γιατί προκαλεί αλλοιώσεις που δεν συμβαίνουν σε κανονικές συνθήκες. Ένας καθορισμένος λαμπτήρας με καλό μέσο φάσμα και 3250 lumew/60w είναι ικανοποιητικός. Ένας μήνας παραμονής σε μια τέτοια ακτινοβολία ισχύει με 24 σε κανονικές συνθήκες. Η συσκευή μοιάζει με ντουλαπάκι με ράφια που είναι τοποθετημένα κοντά στον λαμπτήρα με καλό εξαερισμό για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Η ποσότητα που απορροφάται είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης1/d2. Εάν ξεθωριάζει όλο το δισκίο λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική αλληλεπίδραση .

Τι είναι τα ελιξίρια και πως κατασκευάζονται?

Τα ελιξίρια είναι υδατοαλκοολικά  διαλύματα, διαυγή, γλυκιάς γεύσης, αρωματικών φαρμακευτικών ουσιών. Ο υγρός φορέας τους είναι το αλκοόλ και το νερό. Το ποσοστό αλκοόλης είναι μικρότερο γιατί είναι πιο δραστικός διαλύτης. Οι συγκεντρώσεις είναι 2.7-3.3% στις μικρές και 39-44% στις μεγάλες. Τα επίσημα ελιξίρια έχουν συγκέντρωση 4-40% αλκοόλης. Τα ελιξίρια που περιέχουν πτητικά έλαια και αλκοόλη πάνω από 10-12% δεν έχουν ανάγκη από συντηρητικά. Διαχωρίζονται σε θεραπευτικά και μη θεραπευτικά. Η παρασκευή τους γίνεται με απλή διάλυση. Διαλύουμε τα συστατικά στο νερό και στο αλκοόλ ανάλογα με το πιο είναι πιο κατάλληλο. Μετά προσθέτουμε το υδατικό διάλυμα στο αλκοολικό και όχι το αντίστροφο για να μην υπάρχουν απώλειες και αποχωρισμός των αλκοολοδιαλυτών συστατικών. Το διάλυμα δεν είναι διαυγές λόγω της αποβολής μερικώς των αιθέριων ελαίων λόγω της αλλαγής στην αλκοολική συγκέντρωση. Γίνεται επίσης και σχηματισμός ελαιωδών σταγονιδίων που εύκολα αποχωρίζονται από το διάλυμα με διήθηση  σε χάρτινο ηθμό με την βοήθεια τάλκης που απορροφά την περίσσεια ελαίου. Τα ελιξίρια φυλάσσονται σε σκουρόχρωμες και καλά κλεισμένες φιάλες σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί το φως, το οξυγόνο και η θερμοκρασία τα αλλοιώνουν.

Τι γνωρίζετε για τα ανταποκρινόμενα συστήματα ευαίσθητα στο pH?

 Βασικό ενδιαφέρον έχουν τα πολυμερή που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους σε αλλαγές του περιβάλλοντος τους (πχ pH). Ένα σύστημα αποδέσμευσης με πολυμερή επιρρεπές στις αλλαγές του pH έχει μια αντανακλαστική ρύθμιση. Σε φυσιολογικό διάλυμα οι τρισδιάστατες αλυσίδες πολυμερών  διογκώνονται λόγω ενυδάτωσής τους αλλά παραμένουν αδιάλυτες. Η διόγκωση εξαρτάται την 1)κρυσταλλική δομή, 2)αλληλεπίδραση πολυμερούς με διαλύτη, 3)θερμοκρασία, 4)πίεση, 5)ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται ανιονικά και κατιονικά μονομερή. Μεταβολή του pH προκαλεί διόγκωση ή συρρίκνωση του πολυμερούς και έτσι αλλάζει και η αποδέσμευση της δραστικής (φαρμάκου). Πολυμερή με όξινες ομάδες σε όξινο pH δεν διογκώνονται με σταδιακή αύξηση του pH. Το αντίθετο με τα βασικά. Επειδή όμως στο στομάχι το pH είναι πολύ εύκολα μεταβλητό η per os χορήγηση τέτοιων πολυμερών εκδόχων δεν έχει πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα στην αποδέσμευση. Τέλος η μεταβολή του pH σε σχέση με το pH του διαλύματος μπορεί να οδηγήσει σε ιονισμό ή όχι του φαρμάκου, μόνο η αδιάστατη μορφή του όμως μπορεί να διέλθει μέσω λιποφιλικών μεμβρανών.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που μελετώνται στην προμορφοποίηση

1)    Χαρακτηριστικά της μορφής του υλικού
2)   Μέγεθος σωματιδίων, σχήμα και διαθέσιμη επιφάνεια
3)   Χαρακτηριστικά ροής
4)   Υγροσκοπικότητα και αλληλεπίδραση με το νερό
5)   Διαλυτότητα και βαθμός διάλυσης
6)   Χαρακτηριστικά απορρόφησης in vivo, συντελεστής μερισμού, διέλευση διάμεσου βιολογικών μεμβρανών.
7)   Σταθερότητα του υλικού σε στερεά κατάσταση  και σε μορφή διαλύματος
8)   Αλληλεπιδράσεις με έκδοχα και περιεκτες
9)   Μελέτη – χαρακτηριστικά συμπίεσης, δισκοποίησης.

Ιδιότητες δισκίων

1)    Να είναι επαρκώς σκληρά και να ανθίστανται στις φυσιολογικές καταπονήσεις. Προσδιορισμός με 2 τεστ σκληρότητας και ευθραυστότητας.
2)   Πρέπει να είναι βιοδιαθέσιμο. Γίνονται 2 τεστ: αποσάρθρωσης και διαλυτοποίησης, όχι όμως αρκετά ακριβή λόγω πολυπλοκότητας φαινομένου.
3)   Πρέπει να είναι ομοιόμορφα στο βάρος και την περιεκτικότητα. Δοκιμασίες βάρους, περιεκτικότητας φαρμάκου.
4)   Καλή εμφάνιση, χρώμα, σχήμα και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
5)   Πρέπει να διατηρούν όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τους: φυσικοχημικά, σταθερότητα, φαρμακολογική δράση, μικροβιολογική καθαρότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

ΕΚΔΟΧΑ (χαρακτηριστικά)

1)    Φαρμακολογικά αδρανή και να μην είναι τοξικά ή να έχουν τοξικά παραπροϊόντα
2)   Να μην αντενδείκνυται  η χορήγησή τους σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού και να είναι αποδεκτά από τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου.
3)   Να είναι σε σταθερό συνδυασμό με τη φαρμακευτική ουσία και τα άλλα έκδοχα
4)   Να μην περιέχουν μικροοργανισμούς και μικρόβια ή να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια
5)   Να έχουν ελεγχθεί πιθανές επιδράσεις στη διαλυτοποίηση και περαιτέρω βιοδιαθεσιμότητας της φαρμακευτικής ουσίας
6)   Να υπάρχουν διαθέσιμα και σε λογικό κόστος
Θα πρέπει όλα τα χαρακτηριστικά τους να διατηρούνται αναλλοίωτα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ποια είναι τα στάδια της υγρής κοκκοποίησης. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το σημαντικότερο. Ποιοι οι λόγοι.

1)    Ελάττωση μεγέθους των σωματιδίων των υλικών (λειοτρίβιση) και στη συνέχεια κοσκίνιση.
2)   Ανάμειξη υλικών
3)   Παρασκευή του συνδετικού διαλύματος
4)   Ανάμειξη των υλικών υπό συνεχή ανάδευση και προσθήκη του συνδετικού (ψεκασμός)
5)   Η μάζα εξωθείται διαμέσου κατάλληλου κόσκινου
6)   Ξήρανση των κόκκων σε κατάλληλο ξηραντήρα φούρνο ή σε ειδικές συσκευές με συνεχή διοχέτευση θερμού αέρα.
7)   Στη συνέχεια, αν απαιτείται, οι ξηροί πλέον κόκκοι εξωθούνται διαμέσου κόσκινου μικρότερου μεγέθους.
8)   Ανάμειξη με το λιπαντικό μέσο
Τα πιο σημαντικά στάδια είναι το 4 και το 5 όταν γίνεται υγρός ψεκασμός. Πολύ νερό και τα κοκκία γίνονται σκληρά, λίγο νερό και τρίβονται εύκολα στα κόσκινα κτλ. Στο 4 σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.

Προτερήματα υγρής με ψεκασμό κοκκοποίησης

1)    Αυξάνεται η συνεκτικότητα, συμπιεστότητα και το πορώδες από το σχηματισμό κόκκων με αποτέλεσμα βελτίωση ρεολογίας
2)   Αποφυγή συσσωμάτων
3)   Καλύτερη κατανομή και ομοιόμορφη περιεκτικότητα φαρμακευτικών ουσιών
4)   Αυξάνεται η διαλυτοποίηση των υδροφόρων φαρμάκων

Μειονεκτήματα

1)    Χρονοβόρος με αυξημένο κόστος
2)   Ακατάλληλη για ουσίες ευαίσθητες στην υγρασία


  


Special Thanks to Panagiotis Psirilos ·         Nefeli Latro
Τεχνολογία 2 ΘΕΜΑΤΑ 2/10 ΟΜΑΔΑ Β
1)α) σφαιρίδια: πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα (σε σχέση με δισκία)
β) επιφανειοδραστικά
2) πορώδες - πώς επιδρά στην αποδέσμευση; Αν προσθέσουμε λιπαντικό τι θα γίνει;
3)α) μαλακές-σκληρές κάψουλες, πλεονεκτήματα κ μειονεκτήματα των 1ων έναντι των 2ων
... β) συστήματα με 2 ώσεις - ποιές περιπτώσεις
4)α) οφθαλμικά βιοπροσκολλητικά: πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα έναντι συμβατικών
β) σκληρότητα: τί επηρεάζει κ από τί επηρεάζεται;
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010 ΟΜΑΔΑ Β

1. α. Ποια πολυμερή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υμενίων σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης? Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν αυτά?
β. Υδρόφιλα - διογκούμενα συστήματα
 

2. Τι γνωρίζετε για το τρόπο παρασκευής αναβράζοντων δισκίων. Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα.

3.α. Τι επηρεάζει η αύξηση μεγέθους?
β. Αλλοιώσεις βαμμάτων

4. Σε ποιες περιπτώσεις μορφοποιούμε τη φαρμακευτική ουσία σε δισκία κ σε ποιες σε κάψουλες και γιατί?
ρε δυσκολακια εβαλε!
όχι ιδέαααααααα σουυυυυυυυυυυυ!!!!!!!!!!!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010 - ΟΜΑΔΑ Α

- Σε ποιες περιπτώσεις μορφοποιούμε τη φαρμακευτική ουσία σε δισκία και σε ποιες σε κάψουλες και γιατί?

- Πλεονεκτήματα συστημάτων που αποδεσμεύουν τη φαρμακευτική ουσία κατά ώσεις.

- Συστήματα ευαίσθητα στο
pH

- Ποια η διαφορά ανάμεσα στα Capping-Lamination και Chipping-Cracking?

- Σε ποιες περιπτώσεις προτιμάμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο κοκκοποίηση-ξήρανση με ψεκασμό? Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχει αυτή η μέθοδος?
kala phges fay ?
xmmm...tha deiksei!!! alla tora eksetastiki telos..!!! hehe! :-)
wraia :)
Γιατί πάντα η άλλη ομάδα να είναι πιο εύκολη??????????
nai re..kamia sxesi! genika sta perissotera mathimata den polisimpathoun ti b omada..!!
ths biancas htan pio duskola!!!ma panta na teleiwnoun ta eukola themata meta thn A omada??
otan edwsa flevarh ta efkola htan sthn b omada pantws... dn einai statheros o anthrwpos !!
OMADA A 2/2011
1a)pws epireazei to megethos ton porwn to xrono katathrumatismou k tin apodesmeusi twn farmakwn
b)rolos tou lipantikou

2)a)pleonektimata-meionektimata diskiwn pollaplwn monadwn
b)ti k apo ti epireazetai to megethos twn kokkwn

3)a)poia i epidrasi an auxisw tin posotita i)tou lipantikou k ii)tou sundetikou
b)omoiomorfia varous,oria

4)malakes-sklires kapsoules
pleonektimata meionektimata k sustatika apo ta opoia paraskevazontai
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ(μαλλον της πασπ)1. Στάδια υγρής κοκκοποίησης. Ποιό είναι το σημαντικότερο και για ποιούς λόγους?
2. Σύγκριση απλής υγρής κοκκοποίησης με αυτή που λαμβάνει χώρα με ψεκασμό.

3. Χαρακτηριστικά κόκκων- Τι επηρεάζουν αυτά?

4. Τι ελέγχεται στα χαρακτηριστικά της μορφής ενός υλικού κατά την προμορφοποίηση?

5. Τι γνωρίζετε για την επικάλυψη των δισκίων με συμπίεση?

6. Πως επιτυγχάνεται η συνέννωση των σωματιδίων κατα την ξηρή κοκκοποίηση? Ποιές δυναμεις συγκρατούν τα σωματίδια μεταξύ τους ωστε να δημιουργηθούν κόκκοι?

7. Τι γνωρίζετε για την ομοιομορφία του βάρους?

8. Τι γνωρίζετε για τον έλεγχο της ομοιομορφίας σε περιεκτικότητα του δραστικού συστατικού?

9. Αναφέρατε τα ελαττώματα των δισκίων. Πως δημιουργούνται αυτα (αιτίες) ?

10. Αναφέρατε 3 τουλάχιστον παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό διαλυσης. Τιγνωρίζετε για το συντελεστή του ρυθμού διάλυσης? (+ τεχνικές-χαρακτηριστικά)

11. Τι γνωρίζετε για το κύριο κάλυμμα της επικάλυψης με ζάχαρη?

12. Ποιά τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα της επικάλυψης με υμένιο απο πολυμερές υλικό? Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του πολυμερούς αυτού υλικού?

13. Αναφέρατε τα ελαττώματα της επικάλυψης.

14. Περιγράψατε τους ελέγχους των υμενίων που γίνονται μετά την επικάλυψη των δισκίων.

15. Σχηματισμός συμπλόκων.

16. Σχηματισμός συστημάτων διασποράς.

17. Διαβροχή / Διαλυτότητα .

18. Έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για την ποιότητα δισκίων / καψουλών και κρεμών / αλοιφών.

19. Ποιά η σύνθεση του περιβλήματος στις μαλακές κάψουλες?

20. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μαλακών καψουλών.

21. Τι γνωρίζετε για τα υποκατάστατα της ζελατίνης?

22. Πώς γίνεται ο σχηματισμός και η στίλβωση των δισκίων?

23. Τι γνωρίζετε για τους πλαστικοποιητές?

24. Τι γνωρίζετε για τα αραιωτικά που χρησιμοποιούνται σε κάψουλες?

25. Τι γνωρίζετε για τις ιοντοανταλλακτικές ρητίνες?

26. Τι γνωρίζετε για τα οσμωτικά συστήματα?

27. Ποιές ουσίες θεωρούνται ακαταλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης και γιατί?

28. Συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης που η αποδέσμευση εξαρτάται απο το μαγνητικό πεδίο.

29. Τι γνωρίζετε για τα ανταποκρινόμενα συστήματα ευαίσθητα στο
pH?

30. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα βιοπροσκολλητικά υλικά?

31. Τι γνωρίζετε για τους μηχανισμούς βιοπροσκόλλησης?

32. Τι γνωρίζετε για τα συστήματα που αποδεσμεύουν τη δραστική ουσία σε ένα ή δύο παλμούς?

33. Τι γνωρίζετε για τα οφθαλμικά συστήματα?

34. Αναφέρατε τα στάδια παρασκευής των διαδερμικών συστημάτων.

35. Περιγράψτε δυο μορφές διαδερμικών συστημάτων.

36. Τι γνωρίζετε για την επίδραση του ηλιακού φωτός σε φαρμακευτικά προϊόντα και τη δοκιμασία που χρησιμοποιείται.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (Β' ΟΜΑΔΑ)

1. αναφέρετε ονομαστικά τα στάδια επικάλυψης με σάκχαρη κ αναπτύξτε λεπτομερώς τα δυο πρώτα

2. α) κυρια χαρακτηριστικα κόκκων κ από τι επηρεάζονται
β) πως επιτυγχάνεται η συνένωση των σωματιδίων κατά την ξηρή κοκκοποίηση

3. α) μέθοδος μορφοποίησης μαλακών καψουλών
β) πώς γίνεται κ πως καταγράφεται ο έλεγχος σταθεροτητας των υμενίων επικάλυψης

4. α) γιατι προσθετουμε πλαστικοποιητές στα συστήματα δεξαμενής
β) πως τροποποιούμε τη διαπερατότητα της πολυμερικής επικάλυψης
(τα κυρια χαρακτηριστικά των κόκκων ήταν μια ερωτηση μόνα τους...)


ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να γράφετε δικά σας σχόλια για τους υπόλοιπους συμφοιτητές σας..είναι ωραίο να βρίσκουμε έτοιμο κάτι που κάποτε ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί(ή δεν υπήρχε), αλλά χωρίς την δουλειά  ΟΛΩΝ μας, αυτό κάποτε σταματάει να λειτουργεί..
Μπορείτε να σχολιάσετε είτε με το "υποβολή σχολίου ως όνομα" και βάζετε το όνομα σας (χωρίς url, αν δεν ξέρετε τι είναι), είτε ως ανώνυμος, είτε ως μέλος του γκρουπ(πατήστε στο πράσινο αριστερά) και 
απλά γράφετε το σχόλιο σας..

12 σχόλια:

Φαρμακευτική Αθηνών!! είπε...

Τα Slides του μαθήματος όπως τα έδωσε ο καθηγητής μέχρι να μας δοθεί το βιβλίο θα τα βρείτε εδώ: http://uploading.com/files/get/c76b5ad7/

Special Thanks to Lefteris Varv

Φαρμακευτική Αθηνών!! είπε...

οι τίτλοι των αρχείων αν σας εμφανίζονται κινέζικοι είναι 1)προμορφοποίηση 2)δισκία 2012 3)κάψουλες 2012 4)παρατ. αποδεσμ. 2012 5)σταθ. 2012

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε παίδες για τα post..! Άντε και καλή μας επιτυχία :)

Ανώνυμος είπε...

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Β΄ ΟΜΑΔΑ)

1. α) Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
β) Σε ποιά περίπτωση θα έδινες ένα σύστημα παρατεταμένης αποδέσμευσης και σε ποιά περίπτωση σύστημα αποδέσμευσης κατά ώσεις και γιατί.

2. Τι ορίζει η θερμοκρασία Tg σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρολο.

3. α) Τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχουν οι μαλακές κάψουλες σε σχέση με τις σκληρές κάψουλες και τα δισκία.
β) Πώς μετατρέπουμε απλές κάψουλες σε εντεροδιαλυτές.

4. Πώς επηρεάζεται η αποδέσμευση απο την εξασκούμενη πίεση και γιατί (κατά τη δισκιοποίηση).

Ανώνυμος είπε...

Ιούλιος 2012


Nikoleta Katsarou ‎1)ανταποκρινόμενα συστήματα, 2)αλλοιώσεις στερεών μορφών που οφείλονται σε διαδικασίες παραγωγής, 3)α. πως συνδέονται τα σωματίδια και σχηματίζονται οι κόκκοι σε υγρή και ξηρή κοκκοποίηση, β. σύσταση περιβλήματος σκληρών καψουλών, 4) α.μηχανισμός δράσης διογκούμενων συστημάτων, β.έδινε διάφορα έκδοχα, να πούμε τι κάνουν κ που χρησιμοποιούνται

Ανώνυμος είπε...

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Α ΟΜΑΔΑ
1.α)ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ,ΚΑΨΟΥΛΕΣ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.
β)ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ;ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
2.α)ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΑΠΛΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΔΥΑΛΗΤΕΣ;
β)ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ;
3.ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ;(Ανάπτυξη)
4.α)ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ;ΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
β)ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ;

Unknown είπε...

Τεχνολογια 2-Μαρτης 2014-Ομαδα β 1)Τι γνωριζετε για τα συστηματα αλληλεπιδρασης ενζυμου με υποστρωμα 2)Πως γινεται και απο τι επηρεαζεεται η αποσαθρωση και η αποδεσμευση του φαρμακου σε α)απλο δισκιο β)δισκιο ελεγχομενης αποδεσμευσης 3)α)Αναλογια εκδοχων σε αα0ναβραζοντα δισκια και πως εξασφαλιζεται η σταθεροτητα τους β)Παραγοντες που παρεμποδιζουν-ελλατωνουν τις χημικες αλλοιωσεις
4)α) Ελλατωματα επικαλυψης β)αλλοιωσεις σε μαλακες και σκληρες καψουλες σε βαθος χρονου(καπως ετσι)

περικλης είπε...

ΙΟΥΛΙΟΣ 14 ΟΜΑΔΑ Β
1)α)πλεονεκτηματα μαλακων καψουλων
β)πλεονεκτηματα επικαλυψης με υμενιο

2)α)ξηρη κοκκοποιηση,σταδια για παραγωγη των συσσωματωματων
β)πλεονεκτηματα - μεονεκτηματα επικαλυψης με συμπιεση

3)τι γνωριζετε για τις αλληλεπιδρασεις δραστικης με εκδοχα? τι προβληματα δημιουργουνται? τι χρησιμοποιουμε για σταθεροποιητικο?

4)μηχανισμος αποδεσμευσης σε
α)συστημα μητρας με υδροφιλο πολυμερες σε μιγμα λακτοζης
β)δισκιο 3 στιβαδων με τις 2 εξωτερικες να ειναι υδροφοβες και η εσωτερικη υδροφιλη και περιεχει τη δραστικη

Jackal είπε...

ΙΟΥΛΙΟΣ 14 ΟΜΑΔΑ Β

1)ελεγχος ευαισθησιας στο φως. τι αλλοιωσεις προκαλει το φως??

2)α)μειονεκτηματα μαλακων καψουλων
β)χαρακτηριστικα υλικου για πολυμερες επικαλυψης

3)ιδιο με τεταρτο ομαδας β

4)α)συντελεστης αποδοσης. τι προσδιοριζεται με την in vitro αποδεσμευση?
β)προβληματα σταθεροτητας αρωματικων υδατων και πως αντιμετωπιζονται?
β)

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 (ΣΕΠΤ 14)
1.α)ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Κ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΕΣ Κ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ β)ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΡΟΥΝ ΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΡΟΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
2.ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Κ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ α)ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ, β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ, γ)ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ(ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ)
3.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΥΜΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ?
4.ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ Κ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Θέματα Ιανουαρίου 2018
Γενικά είχε 4 ομάδες αλλά ήταν μόνο για να ψαρώσουμε γιατί τελικά όλοι τα ίδια θέματα είχαμε.
20 πολλαπλής με αρνητική βαθμολόγηση που ήταν κυρίως από τις κάψουλες και την προμορφοποίηση
6 ερωτήσεις σύντομης απάντησης:
-Ποια τα πλεονεκτήματα των δισκίων έναντι των άλλων μορφών
-Ποια τα πλεονεκτήματα της παρατεταμένης αποδέσμευσης
-Τι πρέπει να προσέχουμε στο pH στις υγρές φαρμακοτεχνικές μορφες
-Ποια τα στάδια της υγρής κοκκοποίησης
-Με ποιους τρόπους παρασκευάζονται τα συσσωματώματα στην ξηρή κοκκοποίηση
-Για ποιους λόγους κάνουμε κοκκοποίηση

Δίνουν χρόνο μια ώρα μόνο αλλά επαρκή αν έχεις διαβάσει. Mην κοιτάτε τα θέματα πριν το 2015 γιατί ήταν άλλος καθηγητής

Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα να προσθέσω ότι στις από πάνω ερωτήσεις ήταν και άλλη μια:
-Για ποιους λόγους κάνουμε επικάλυψη δισκίων